Sidartha Draiving

बर्दघाट नगरपालिका

जनप्रतिनिधिहरुको शैक्षिक योग्यता माथी टोल विकास संस्थाका ब्यक्तिहरुले प्रश्न उठाए…

कृष्ण ढकाल बर्दघाट,चैत्र–१ बर्दघाट नगरका जनप्रतिनिधिहरुको शैक्षिक योग्यता माथी वडा नं. ४ का टोल विकास संस्थाका…